П5 ст 191

Коментар до статті 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в п віданні,-

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох .років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

З. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,-

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Дiї, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах,-

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою,-

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

1. З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 191, може бути вчинений у формі: 1) привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні; 2) розтрати такого майна зазначеною особою (ч. 1 ст. 191); 3) привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191).

Привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні (утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилось у його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб. В результаті привласнення чужого майна винний починає незаконно володіти і користуватись вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

Розтрата передбачає незаконне і безоплатне витрачання (споживання, продаж, безоплатну передачу, обмін, передачу в рахунок погашення боргу тощо) винним чужого майна, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні. В результаті розтрати винний поліпшує майнове становище інших осіб шляхом безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, позбавлення їх за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних витрат, збільшення доходів інших осіб.

Діяння може кваліфікуватися як привласнення чи розтрата лише у тому разі, коли його предметом виступає майно, яке було ввірене винному чи було в його віданні, тобто воно знаходилось у правомірному володінні винного, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці або зберіганню такого майна. Така правомочність може обумовлюватись службовими обов’язками, договірними відносинами або спеціальним дорученням.

Ця правомочність може виникати не лише в осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, установою чи організацією незалежно від форми власності (комірник, експедитор, агент по постачанню, продавець, касир). Такою правомочністю можуть наділятися і будь-які інші (приватні) особи, яким власник майна відповідно до закону передає певні повноваження щодо розпоряджання, управління, доставки чи зберігання майна. Така-правомочність у особи може виникнути на підставі цивільно-правових угод підряду, оренди, комісії, прокату, перевезення, схову, майнового найму. При цьому не має значення, яким саме власником — юридичною чи фізичною особою — винний був наділений певною правомочністю

щодо відповідного майна.

Звернення на свою користь чужого майна, вчинене особою, яка не була наділена певною правомочністю щодо цього майна а за родом своєї діяльності мала лише доступ до цього майна (сторож, охоронник, підсобний робітник, вантажник та ін.), повинно кваліфікуватися як крадіжка за ст. 185. Це стосується також осіб, які виконували чисто технічні функції з транспортування майна (шофер, тракторист, комбайнер, водії водних транспортних засобів тощо). Якщо ж зазначені особи, крім чисто технічних функцій з транспортування майна, були наділені стосовно довіреного для транспортування майна певною правомочністю, їхні дії по неправомірному заволодінню цим майном слід розглядати як привласнення чи розтрату і кваліфікувати за ст. 191. Водночас, викрадення чужого майна, вчинене особою, яка була наділена щодо нього певною правомочністю, але у даному випадку нею не користувалася, має кваліфікуватися за ст. ст. 185, 186 або 187.

Тимчасове запозичення майна, яке було ввірене винному чи перебувало в його віданні, для тимчасового його використання з подальшим поверненням його або його еквівалента власнику, не може бути визнано протиправним його привласненням. За наявності підстав такі дії можуть бути розцінені як самоправство (ст. 356), а при вчиненні їх службовою особою — як зловживання владою або службовим становищем (ст. 364).

Привласнення та розтрата, вчинені шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, утворюють склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191. Частиною 2 цієї статті охоплюється також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем.

Заволодіння чужим, майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим, становищем має місце тоді, коли службова особа незаконно обертає чуже майно на свою користь чи користь третіх осіб, використовуючи при цьому своє службове становище. Його особливістю є те, що, на відміну від привласнення чи розтрати, предметом заволодіння чужим майном шляхом службового зловживання може бути і майно, яке безпосередньо не було ввірене винному чи не перебувало в його віданні. У зазначений спосіб винний може заволодівати майном, щодо якого в силу своєї посади він наділений правомочністю управління чи розпорядження майном через інших осіб. Тобто він має певні владні повноваження щодо впливу на осіб, яким це майно ввірено чи перебуває у їх віданні.

Предметом такого протиправного заволодіння може бути також майно, щодо якого ані сам винний, ані його підлеглі не були наділені певною правомочністю. На відміну від привласнення і розтрати для заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем основною ознакою є не наявність чи відсутність у винного певної правомочності щодо майна, яке є предметом злочину, а використання для заволодіння чужим майно офіційно наданих йому за посадою службових повноважень.

Якщо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем було пов’язане з внесенням такою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншим підробленням документів або складанням і видачею завідомо неправдивих документів, дії винного потребують кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами ст. ст. 191, 366.

Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем слід відмежовувати від зловживання владою або службовим становищем, яке вчинюється з корисливих мотивів і утворює склад злочину, передбаченого ст, 364. Зловживання службовою особою своїм службовим становищем при вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, виступає способом заволодіння чужого майна і таким чином утворює спеціальний склад службового зловживання. При корисливому зловживанні владою або службовим становищем, відповідальність за яке передбачена ст. 364, службова особа не заволодіває чужим майном, а, діючи всупереч інтересам служби і протиправне отримуючи вигоду з свого службового становища, заподіює власникові майна майнову шкоду. При цьому така шкода може полягати у так званій упущеній вигоді. На відміну від злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, зловживання владою або службовим становищем (ст. 364) може супроводжуватись сплатним вилученням чужого майна, за якого відбувається заміна майна на рівноцінний еквівалент, — інше майно, гроші, використання чужого майна для особистих потреб без мети заволодіння ним тощо.

Умисне і безпідставне отримання службовою особою з використанням свого службового становища чужого майна як премій, надбавок до заробітної плати, пенсій, допомоги, інших виплат слід кваліфікувати за ст. 191, а не за ст. 364,

Якщо службова особа спочатку звертає на свою користь чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем, а потім з метою приховати вчинений нею злочин зловживає своїм службовим становищем, її дії потребують кваліфікації за правилами реальної сукупності злочинів — за відповідними частинами ст. 191 і 364,

Привласнення вважається закінченим з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним. Момент закінчення розтрати збігається з моментом витрачання чужого майна. Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вважається закінченим з моменту отримання можливості розпорядитися ним на власний розсуд.

2. Суб’єктом привласнення і розтрати, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 191, може бути осудна приватна особа, яка досягла 16-річного віку і якій майно, що є предметом цього злочину, було ввірене чи перебувало в її віданні.

Суб’єктом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191) може бути лише службова особа. Про поняття службової особи див. примітки 1 і 2 до ст. 364 та Загальні положення до розділу XVII Особливої частини КК.

3. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.

4. Кваліфікуючими обставинами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем закон передбачає вчинення їх: 1) повторно або 2) за попереднім зговором групою осіб (ч. З ст. 191), 3) у великих (ч. 4 ст. 191) або 4) особливо великих (ч. 5 ст. 191) розмірах, або 5) організованою групою (ч. 5 ст. 191).

Про поняття таких кваліфікуючих цей злочин ознак, як вчинення його повторно, у великих чи особливо великих розмірах, див. коментар, викладений у Загальних положеннях до цього розділу, а таких ознак, як вчинення його за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, — коментар до ст. 28,

Постанова ПВС №7 від 25 вересня 1981 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна» (п. 3).

Статья 191 Уголовного кодекса Украины — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

Статья 191 Уголовного кодекса Украины — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

1. Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, —

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением —

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, —

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные в крупных размерах, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

5. Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Следует отметить, что ответственность по этой статье уголовного кодекса несет специальный субъект, т.е. обязательно это должен быть работник предприятия, учреждения, организации, с которым официально оформлены трудовые отношения..

Так для части 1 статьи присвоение или растрата чужого имущества возможно лицом, которому было вверено чужое имущество или такое имущество находилось в его ведении.

Документальным подтверждением факта вверения имущества, или передачи имущества в ведение лица, является договор о полной материальной ответственности, заключенный с этим лицом, а также первичные бухгалтерские документы о передаче под отчет лицу именно этого чужого имущества (предмета преступления ст. 191 УК Украины).

Субъектом преступления может быть менеджер, экспедитор, бухгалтер, кассир, кладовщик, любой другой работник, выполнение трудовых обязанностей которого связано с оборотом товарно-материальных ценностей.

Для ч.2 ст.191 УК Украины присвоение или растрата чужого имущества возможна только должностным лицом предприятия, учреждения, организации.

Должностными лицами являются лица, которые постоянно или временно осуществляют функции представителей власти, а также занимающие постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от формы собственности должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или выполняют такие обязанности по специальному полномочию.

Документальный подтверждением факта наличия у работника предприятия статуса должностного лица является приказ исполнительного органа предприятия, учреждения, организации о назначении на должность, решение собственника о назначении на должность, трудовой договор или контракт. Также, обязательным условием является наличие надлежащим образом оформленного документа- функциональных обязанностей, которыми и устанавливается тот круг полномочий и обязанностей, которыми наделено данное должностное лицо, из анализа которых и видно, что этот работник является именно должностным лицом (а значит и субъектом ч.2 ст. 191 УК Украины — Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Это может быть директор, главный бухгалтер, старший менеджер, главный инженер, госслужащий, который выполняет функции представителя власти и т.д.

Одной из главных функциональной обязанностей, отличающего работника от должностного лица, является наличие в подчинении и контроль за деятельностью иных работников предприятия, учреждения, организации.

Для присвоения, растраты или завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением не обязательно, чтобы похищенное имущество находилось в ведении должностного лица. Он по своим полномочиям может дать указание такому работнику на совершение действий, направленных на отчуждение имущества, находящегося в его ведении.

Также есть способы хищения чужого имущества — путем растраты и путем присвоения.

Присвоение-это незаконное завладение субъектом имуществом предприятия, учреждения, организации, т.е. незаконное оборачивание данного имущества в свою частную собственность.

Под растратой следует понимать незаконное возмездное либо безвозмездное оборачивание субъектом имущества предприятия, учреждения, организации в собственность третьих лиц. Т.е. временной промежуток незаконного владения субъектом похищенным имуществом минимальный либо сводится к нулю.

Особое внимание следует обратить на документальное подтверждение наличия имущества, которое похищено, на балансе предприятия, учреждения, организации.

Любое имущество, т.е. основные и оборотные средства предприятия, учреждения, организации должны быть приходованы либо поставлены на баланс и числиться на бухгалтерском счете такого предприятия, учреждения, организации.

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в классическом понимании выявляется в ходе проведения бухгалтерской проверки (ревизии, аудита и т.д.). При этом сначала проводится инвентаризация фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств на предприятии, учреждении, организации, о чем составляется соответствующий акт инвентаризации. Потом составляется ведомость наличия инвентаризируемого имущества по бухгалтерскому учету предприятия, учреждения, организации. Далее составляется сличительная ведомость, в ходе которой и устанавливается недостача ТМЦ или денежных средств. Впоследствии это все описывается актом бухгалтерской проверки.

Документально недостача подтверждается первичными документами бухгалтерского учета, которые в настоящее время редко ведутся субъектами предпринимательской деятельности.

Отсюда следует, что невозможно квалифицировать выявленное хищение как присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если будет установлено, что похищенное имущество не числится на бухгалтерском учете и не стоит на балансе субъекта предпринимательской деятельности. Также под вопросом квалификации по этой статье уголовного кодекса Украины случаи, когда выявленные недостачи не числятся на каких-либо бухгалтерских счетах предприятий, учреждений, организаций.

В сложившихся в настоящее время общественно-экономических отношениях часто торговые предприятия различных форм собственности нанимают менеджеров (супервайзеров) по трудовым договорам. В их обязанности вменяют работу с клиентами-фирмами розничной торговли и сферы общественного питания. А именно заключение договоров, оформления заявок на товар, контроль за доставкой или доставку товара. Также устно вменяют в обязанности менеджеру получение денег за ранее поставленный товар (на условиях отсрочки платежа) и внесение их в кассу предприятия. Такой порядок работы выстраивают для возможности уменьшения объекта налогообложения, в результате ведения двойного бухгалтерского учета.

Не редки случаи, когда менеджеры часть денег, полученных ими от клиентов за ранее поставленный предприятием товар для внесения в кассу предприятия, присваивают, т.е. совершаю хищение денег. Когда выявляют такие хищения, то стает вопрос привлечения этих нерадивых сотрудников к ответственности (административной, гражданской, уголовной) и возврата похищенных денежных средств. В случае, если переговоры с проворовавшимся менеджером добровольно возместить ущерб не дали результата, предприятие обращается с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. Вот тут и оказывается, что с этим менеджером не подписан договор о полной материальной ответственности, не составлены и не пописаны ним его функциональные обязанности, или в его функциональные обязанности письменно не вменено получение денег от клиентов в наличной форме и внесение их в кратчайший срок в кассу предприятия. Также оказывается, что часто никаких документов при получении денег от клиентов не составлялось, т.е. нет документального подтверждения вверения работнику (менеджеру) денежных средств (нет перехода денег в собственность предприятия). Данные обстоятельства впоследствии ведет к невозможности документально подтвердить наличие за данным работником недостачи денежных средств, которая бы числилась по бухгалтерскому учету предприятия. Все указанное выше сводит к минимуму возможность привлечения к ответственности нерадивого работника в уголовном порядке и взыскания причиненного материального ущерба в гражданско-правовом порядке.

В свою очередь, ненадлежащим образом оформленная документация о приеме на работу и халатное ведение документов первичного бухгалтерского учета позволяет работнику избежать ответственности и наказания, либо доказать необоснованность надуманных обвинений со стороны руководства предприятия.

Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (действующая редакция)

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 191 УК РФ

1. Предмет преступления:

1) драгоценные металлы: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, монетах, ломе и отходах производства и потребления;

2) драгоценные камни: природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты;

3) природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде;

4) уникальные янтарные образования.

В предмет преступления не входят ювелирные и бытовые изделия, лом таких изделий.

2. Уголовная ответственность по комментируемой статье наступает за любые сделки с драгоценными камнями и драгоценными металлами, совершенными в нарушение законодательства РФ. Последнее может быть обусловлено незаконностью их добычи и производства.

Незаконными признаются сделки, заключенные между физическими лицами. Скупочным организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено скупать алмазное сырье, необработанный природный жемчуг, драгоценные камни и т.д. Добытые и произведенные драгоценные металлы (за исключением самородков) после необходимой обработки должны поступать на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ. Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа определяется Правительством РФ.

3. Незаконное хранение, перевозка, пересылка будут иметь место в случае, когда данные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате совершения любого другого преступления или приобретены в результате заключения незаконной сделки.

4. Хищение драгоценных металлов или драгоценных камней с последующим заключением незаконных сделок требует квалификации по совокупности преступлений — ст. ст. 158 — 162 и 191 УК.

5. Незаконную перевозку или пересылку драгоценных камней и металлов через таможенную границу РФ следует квалифицировать по совокупности ст. ст. 188 и 191 УК.

6. Незаконные изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и других бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драгоценных металлов и драгоценных камней, являющихся валютными ценностями, изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых изделий, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий, не могут рассматриваться как незаконный оборот драгоценных металлов и камней.

Такие действия при наличии соответствующих признаков должны квалифицироваться по ст. 171 УК.

Статья 191. Поощрения за труд

Статья 191. Поощрения за труд

1. В ч. 1 ст. 191 приводится примерный перечень мер поощрения, которые применяются в случаях добросовестного исполнения трудовых обязанностей.

2. Меры поощрения могут быть предусмотрены коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Распространение получили такие меры поощрения как: направление благодарственного письма семье работника, выдача денежного пособия к отпуску, присвоение почетных званий («Почетный ветеран завода», «Заслуженный работник организации»). Поощрение в виде награждения нагрудными значками, присвоения звания «Лучший по профессии» предусмотрены уставами и положениями о дисциплине.

3. Поощрения объявляются в приказах, распоряжениях, которые доводятся до сведения всего трудового коллектива. Такая информация способствует повышению качества труда и укреплению трудовой дисциплины.

4. Действенным стимулятором добросовестного, инициативного труда является одновременное применение мер материального и морального поощрения. Поэтому сочетание таких мер весьма желательно.

5. На основании приказа (распоряжения) работодателя в трудовую книжку работника вносятся сведения о его поощрении.

6. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, наложенного на работника, он не поощряется, однако дисциплинарное взыскание может быть досрочно снято, что является своеобразной мерой поощрения (см. ст. 194 и комментарий к ней).

7. Если трудовые заслуги по своей общественной значимости выходят за рамки конкретной организации, работники представляются в вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных знаний.

8. В соответствии со ст. 89 Конституции РФ право награждать государственными наградами и присваивать почетные звания Российской Федерации предоставлено Президенту РФ, который:

— издает указы об учреждении государственных наград, о награждении государственными наградами и вручает государственные награды;

— образует Комиссию при Президенте РФ по государственным наградам для проведения общественной оценки материалов о награждении и обеспечения объективного подхода к поощрению граждан. Комиссия работает на общественных началах.

Для обеспечения реализации конституционных полномочий главы государства и проведения единой политики в области государственных наград Президент РФ создает Управление по кадровым вопросам и государственным наградам.

9. Высшей формой поощрения граждан за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта и иные заслуги перед государством являются государственные награды Российской Федерации.

Вопросы награждения регулируются в основном Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»*(5).

Государственными наградами являются: почетные звания Российской Федерации, звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации, например ордена Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», знак отличия «За безупречную службу».

Более 50 почетных званий были введены еще Указом Президента РФ от 30 декабря 1995 г. N 1341 «Об установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации»*(6). Среди них такие почетные звания как «Народный артист Российской Федерации», «Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный архитектор Российской Федерации», «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации».

В то же время такие звания как «Заслуженный агроном Российской Федерации», «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», «Заслуженный зоотехник Российской Федерации», «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», «Заслуженный мелиоратор Российской Федерации», «Заслуженный метролог Российской Федерации», «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный пограничник Российской Федерации», «Заслуженный работник бытового обслуживания населения Российской Федерации», «Заслуженный работник торговли Российской Федерации», «Заслуженный рационализатор Российской Федерации» были упразднены Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099 (пп. «а» п. 5).

Вид награды определяется характером и степенью заслуг награждаемого, которые должны соответствовать статутам орденов, положениям о знаках отличия, медалям и почетным званиям Российской Федерации. Награждение одноименными наградами, имеющими степени, производится последовательно — от их низшей степени к высшей.

Ходатайство о награждении государственной наградой возбуждается по месту основной (постоянной) работы лица, представленного к награде:

1) коллективами организаций;

2) государственными органами или органами местного самоуправления.

Если у гражданина нет постоянного места работы, ходатайство о его награждении может быть возбуждено по месту его общественной деятельности. В отношении лица, осуществляющего индивидуальную трудовую или индивидуальную общественную деятельность, ходатайство возбуждается соответствующим представительным органом муниципального образования. Документы о награждении направляются главе соответствующего муниципального образования, затем поступают для дальнейшего рассмотрения руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.

Высшее должностное лицо субъекта РФ после рассмотрения документов направляет их полномочному представителю Президента РФ в федеральном округе. После согласования документов о награждении полномочный представитель Президента РФ возвращает их высшему должностному лицу субъекта РФ, кроме документов, представление которых Президенту РФ осуществляет сам полномочный представитель.

Согласованные документы о награждении высшее должностное лицо субъекта РФ представляет в соответствии со своей компетенцией Президенту РФ либо направляет документы в соответствующий федеральный орган исполнительной власти. Руководители федеральных органов исполнительной власти после согласования документов представляют их Президенту РФ.

Соответствующие федеральные государственные органы определяют порядок возбуждения ходатайства о награждении лиц, замещающих государственные должности РФ, а также федеральных государственных служащих и работников федеральных государственных органов.

Порядок возбуждения ходатайства о награждении действительных членов, членов-корреспондентов, работников государственных академий наук и подведомственных им организаций определяется соответствующими академиями наук.

Согласующие инстанции рассматривают наградные документы в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления таких документов.

Представление о награждении государственными наградами до его внесения Президенту РФ рассматривается Комиссией при Президенте РФ по государственным наградам, которая может поддержать представление о награждении, изменить вид или степень награды, признать нецелесообразным награждение или принять иное решение.

Формы наградного листа для представления к награждению государственными наградами Российской Федерации утверждены Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099.

Государственные награды вручаются Президентом РФ. По поручению Президента РФ и от его имени государственные награды могут вручать:

— Председатель Правительства РФ, члены Правительства РФ, руководители федеральных органов государственной власти и иных федеральных государственных органов;

— должностные лица Администрации Президента РФ;

— высшие должностные лица субъектов РФ;

— президенты государственных академий;

В срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу указа Президента РФ о награждении государственные награды и документы к ним вручаются в торжественной обстановке. В соответствии с законодательством РФ награжденным государственными наградами предоставляются меры социальной поддержки.

10. Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»*(7) установлено звание «Ветеран труда» для лиц, награжденных орденами или медалями либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде и имеющих стаж, дающий право на пенсию по старости или за выслугу лет.

Согласно Федеральному закону от 19 декабря 2005 г. N 163-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О ветеранах»*(8) предусмотрено, что порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Рассмотрению в судебном порядке подлежат жалобы на отказ в присвоении этого звания*(9).

11. За заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте и за иные заслуги перед государством производится награждение Почетной грамотой Президента РФ и объявление благодарности Президента РФ в соответствии с Положением о Почетной грамоте Президента Российской Федерации и об объявлении благодарности Президента Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 апреля 2008 г. N 487*(10).

Органы местного самоуправления муниципальных образований, а также организации независимо от формы собственности могут возбуждать ходатайства о поощрении этими видами государственных наград. Они направляются соответствующим высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ или руководителям федеральных органов исполнительной власти.

Решениями соответствующих федеральных государственных органов или их аппаратов определяется порядок возбуждения ходатайств о поощрении указанными государственными наградами работников федеральных государственных органов или их аппаратов, сотрудников органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы МЧС России, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов РФ, судей, работников органов прокуратуры РФ и Следственного комитета при прокуратуре РФ, гражданского персонала Вооруженных Сил РФ.

Представления о награждении Почетной грамотой или об объявлении благодарности вносят Президенту РФ руководители федеральных государственных органов, высшие должностные лица (руководители исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и руководители законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ.

Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе вносит Президенту РФ представления о награждении Почетной грамотой высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах федерального округа, и об объявлении им благодарности Президента РФ, согласовывает направляемые Президенту РФ органами государственной власти субъектов РФ, находящимися в пределах федерального округа, представления о поощрении указанными государственными наградами.

К представлениям прилагаются:

— выписка из решения (постановления, распоряжения, приказа) федерального государственного органа или его аппарата либо органа государственной власти субъекта РФ;

— характеристика с указанием производственных, научных или иных достижений лица, а также другие необходимые информационные и справочные материалы;

— личный листок по учету кадров.

Президент РФ издает распоряжение о награждении Почетной грамотой и об объявлении благодарности Президента РФ. Сведения о поощрении указанными государственными наградами вносятся в личное дело и в трудовую книжку поощренных лиц.

12. Правительство РФ за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства, осуществлению эффективной деятельности федеральных органов исполнительной власти, развитию местного самоуправления, обеспечению законности, прав и свобод граждан награждает Почетной грамотой и объявляет благодарность.

Право возбуждать ходатайство о награждении грамотой и об объявлении благодарности предоставлено органам местного самоуправления и организации. Ходатайства направляются соответствующим высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) или руководителям федеральных органов исполнительной власти.

Решениями соответствующих федеральных государственных органов устанавливается порядок возбуждения ходатайств о награждении грамотой работников федеральных государственных органов гражданского персонала Вооруженных Сил РФ и структурных подразделений указанных органов, а также об объявлении им благодарности.

Члены Правительства РФ, руководители иных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ или Правительство РФ, или лица, исполняющие их обязанности, а также высшие должностные лица субъектов РФ (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) вносят представление о награждении грамотой и об объявлении благодарности в Правительство РФ. К указанным представлениям прилагаются:

1) выписка из решения федерального государственного органа или высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ);

2) сведения с указанием производственных, научных и иных достижений коллектива, а также другие необходимые информационные и справочные материалы;

3) наградной лист.

Распоряжение о награждении грамотой и об объявлении благодарности издается Правительством РФ*(11).

13. За особые трудовые заслуги граждане РФ награждаются государственными премиями в области литературы и искусства, науки и техники, премиями Президента РФ в области образования, литературы и искусства, в области науки и инноваций для молодых ученых, для молодых деятелей культуры и премиями Правительства РФ.

В соответствии с Положением о Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, утвержденным Указом Президента РФ от 21 июня 2004 г. N 785*(12), Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий присуждается гражданам РФ за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых существенно обогатили отечественную и мировую науку и оказали значительное влияние на развитие научно-технического прогресса.

Присуждение гражданам РФ Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства осуществляется за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой культуры, выразившийся в создании особо значимых литературных произведений и творческих работ. Указанные премии состоят из денежного вознаграждения, диплома, почетного знака лауреата Государственной премии и удостоверения к нему. Они носят персональный характер и присуждаются, как правило, одному соискателю.

Государственная премия может быть присуждена коллективу соискателей, состоящему не более чем из трех человек, если решающая роль в достижении принадлежит нескольким лицам. При этом денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами Государственной премии, а диплом, почетный знак и удостоверение к нему вручаются каждому из лауреатов. В исключительных случаях, при наличии новых, особо значимых результатов Государственная премия может быть присуждена лауреатам повторно.

Кандидатуры на соискание государственных премий имеют право выдвигать:

— лауреаты Ленинской премии, Государственной премии СССР в области литературы и искусства, Государственной премии СССР в области науки и техники, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий;

— действительные члены Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии образования, Российской академии художеств, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии архитектуры и строительных наук;

— обладатели почетных званий «Народный артист СССР», «Народный артист Российской Федерации», «Народный художник СССР», «Народный художник Российской Федерации», «Народный архитектор Российской Федерации».

Лицо, обладающее правом выдвижения кандидатур на соискание государственных премий, может выдвинуть кандидатуру (кандидатуры) только на одну Государственную премию за текущий год.

В соответствии с Требованиями к оформлению документов и материалов, представляемых на соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, утвержденными Советом при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию и Советом при Президенте РФ по культуре и искусству 30 августа 2004 г.*(13) производится оформление представлений на соискателей государственных премий.

Лицо, обладающее правом выдвигать кандидатуру на Государственную премию, направляет в соответствующий Совет представление, оформленное в виде письма, в котором указываются:

1) фамилия, имя и отчество, псевдоним (при его наличии), дата и место рождения, адрес места жительства, гражданство, место работы или род занятий, ученая степень, ученое звание, почетное звание (при их наличии) соискателя;

2) вклад соискателя в развитие отечественной и мировой науки или культуры с учетом критериев, предусмотренных п. 2 Положения о Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, включая краткое изложение существа выдающихся научных достижений либо перечень особо значимых литературных произведений или творческих работ соискателя, иные результаты его научной или творческой деятельности, существенно обогатившие отечественную и мировую науку или культуру, оказавшие значительное влияние на развитие научно-технического прогресса;

3) сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его научных или творческих достижений, к которым относятся Ленинские премии, государственные премии СССР, РСФСР и Российской Федерации, премии Президента РФ, премии Совета Министров СССР, Совета Министров РСФСР, Правительства РФ, награды и премии иностранных государств, международные премии, награды и призы;

4) обобщающая формулировка (резюме), в которой говорится, за какие выдающиеся достижения в области науки и технологий либо в области литературы и искусства предлагается присудить Государственную премию;

5) перечень прилагаемых материалов.

При выдвижении на соискание государственной премии коллектива соискателей в представлении указываются сведения о каждом соискателе, его вклад в развитие отечественной и мировой науки или культуры, а также сведения о наличии у каждого из соискателей премий, призов и иных наград. Представление подписывается лицом, выдвинувшим кандидатуру (кандидатуры) на соискание Государственной премии, которое указывает свои фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, адрес места жительства, гражданство, место работы или род занятий, лауреатское, ученое и (или) почетное звание, а также номер своего телефона.

Научные или творческие работы, литературные произведения, опубликованные автором, за создание которых он выдвигается на соискание Государственной премии, прилагаются к представлению. Обнародованные иным способом работы могут представляться в форме кино-, фото-, видео- или аудиоматериалов (звукозаписи), а также в иной форме.

Все документы и материалы представляются лично лицом, выдвигающим кандидатуру на соискание Государственной премии. Если указанное лицо не может лично представить документы и материалы, они могут быть переданы в соответствующий Совет через другое лицо или направлены по почте. В этом случае подлинность подписи на представлении лица, выдвигающего кандидатуру на соискание Государственной премии, удостоверяется нотариальной записью.

К рассмотрению не принимаются представления, не отвечающие указанным требованиям.

Президент РФ своим Указом от 30 июля 2008 г. N 1144 «О премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых»*(14) учредил три премии в размере 2,5 млн. руб. каждая, которые присуждаются молодым ученым за значительный вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность в целях стимулирования дальнейших исследований лауреатов премии, создания благоприятных условий для новых научных открытий и инновационных достижений.

Премии присуждаются в соответствии с Положением о премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, утвержденным названным Указом.

Указом Президента РФ от 3 февраля 2011 г. N 144 «О премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры»*(15) также учреждены три премии в размере 2,5 млн. руб. каждая. Премия присуждается за значительный вклад в развитие отечественной культуры в целях стимулирования молодых деятелей культуры, создания им благоприятных условий для новых творческих достижений.

Названным Указом утверждено Положение о премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, которым определен порядок присуждения этой премии.

Требования к оформлению представлений на соискателей премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры и прилагаемых к ним материалов утверждены Советом при Президенте РФ по культуре и искусству 8 февраля 2011 г.*(16)

14. Министерства устанавливают отраслевые меры поощрения за трудовые заслуги в определенной сфере деятельности. Так, приказом Минобрнауки России от 6 октября 2004 г. N 84 «О знаках отличия в сфере образования и науки»*(17) учреждены следующие знаки отличия:

— медаль К.Д. Ушинского; нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»;

— нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации»;

— нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации»;

— нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»;

— нагрудный знак «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»;

— нагрудный знак «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации»;

— нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов»;

— почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;

— благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации.

Порядок применения названных мер поощрения определяется Положением о знаках отличия в сфере образования и науки, утвержденным указанным приказом.

Согласно Положению знаками отличия могут быть награждены работники образовательных учреждений (организаций), находящихся в ведении других министерств и ведомств, при наличии соответствующих ходатайств, а также работники учреждений, организаций, находящихся в ведении других министерств, за постоянную и активную помощь образовательным учреждениям (организациям) и научным организациям в обучении и воспитании детей и молодежи и развитии материально-технической базы учреждений (организаций) образования и науки.

15. Министерства, федеральные службы могут устанавливать ведомственные меры поощрения (которые следует отличать от отраслевых), а также определяют порядок их применения.

К ведомственным поощрениям относятся, например, следующие знаки отличия, предусмотренные Положением о ведомственных наградах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14 октября 2005 г. N 398*(18): звание «Почетный сотрудник ФСТЭК России»; нагрудный знак к званию «Почетный сотрудник ФСТЭК России», знак отличия ФСТЭК России «За заслуги в защите информации»; медаль ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» I и II степени.

Указанные меры поощрения применяются к работникам ФСТЭК России за высокие достижения в служебной деятельности и другим лицам, оказывающим содействие в решении задач, возложенных на ФСТЭК России.

Заместители директора, начальники управлений и служб, руководители территориальных органов ФСТЭК России, начальник Государственного научно-исследовательского института проблем технической защиты информации ФСТЭК России и руководители подведомственных ФСТЭК России организаций вносят представления к награде директору ФСТЭК России в установленном порядке. Директор ФСТЭК России принимает решение о награждении и объявляет его своим приказом.